ONZE HUURVOORWAARDEN

RENT A MACHINE, Knapenstraat 32 te 8800 ROESELARE

De huur wordt aangegaan volgens de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

  1. Duur van de huur

De huur gaat in: • ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gevolmachtigde het gehuurde in ontvangst neemt • ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de inontvangstname. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering, zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

De huur eindigt:• wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum. • alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijk akkoord. Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief bij Bpost is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht, hetzij het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt, hetzij de huur verder aan te rekenen. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

  1. Risico

Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte controles opgelegd door het ARAB inzake hijs- en hefwerktuigen. Vervoer-, laad- en loskosten zijn te zijnen laste. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van het gehuurde materieel en kan de verhuurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallend ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten: • diefstal van het gehuurde voorwerp;• beschadiging door derden;• rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers;• faling;

De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij de inontvangstname dient de huurder dit te controleren. De inontvangstname door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurderving ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de verhuurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over de mogelijkheid om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 3 kalenderdagen, de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse waardevermindering van 5% berekend op de nieuwwaarde geldig op de dag van verdwijning of vernieling.

  1. Huurprijs en betalingsvoorwaarden

De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor een tijdspanne van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is; is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.

Alle facturen worden door de huurder betaald ten laatste op de dag van de levering of afhaling van de gehuurde toestellen. De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van de verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstderving e.d.

Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij.

Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10% per maand. Bovendien dient, bij gebreke aan betaling uiterlijk 15 dagen volgend op de datum van het eisbaar worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare schadevergoeding te worden betaald van 15% van het verschuldigd bedrag, evenwel met een minimum van 25€ per gehuurd object. Een gelijkwaardige vergoeding (15% op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurder indien de verhuurder in gebreke blijft de aan de huurder toekomende bedragen uit hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgend op het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van betwisting omtrent de naleving door de huurder van zijn verplichtingen.

De betalingen gebeuren ter zetel van de verhuurder of in geval van levering op de plaats van levering.

Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.

  1. Borgsom

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten. RENT A MACHINE behoudt zich het recht om de waarborg pas terug te storten na grondige fysieke controle van het materiaal met een maximum van 5 werkdagen te tellen van de dag dat het materiaal werd teruggebracht.

  1. Richtlijnen voor het gebruik

Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel: • de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt; • • hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen; • hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken; • hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz.; • hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning; • hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. van het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplicht controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.• hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard; • de huurder is verplicht alle wettelijk of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

  1. Allerlei bepalingen

Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen

De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

In geval de huurder ervoor opteert het vervoer door de verhuurder te laten uitvoeren, geldt het volgende: • bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het afhalen; • bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurloon;

De verhuurder beschikt over 5 werkdagen om de goederen af te halen van zodra de verhuurder door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum. Gedurende deze termijn blijft het risico bij de huurder. Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de verhuurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe de goederen ook na deze termijn te bewaren als een goed huisvader. De huurder behoudt ten allen tijde de bewijslast dat de gebeurlijk vastgestelde schade werd aangebracht na een termijn van 5 werkdagen.

  1. Ontbinding van de huur

Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in ontvangstnamen ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

  1. Bevoegdheid

Beide partijen aanvaarden dat hun respectievelijke verbintenissen dienen te worden uitgevoerd in de zetel van de verhuurder. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst worden beoordeeld overeenkomstig het Belgisch recht en enkel de Rechtbanken van Kortrijk is bevoegd.